VILLAS Most

Papa do obiektów mostowych

Opis wyrobu:
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, przesyconej i powleczonej obustronnie masą polimeroasfaltową, modyfikowaną kauczukiem syntetycznym SBS (styren-butadien-styren). Dolna powierzchnia papy jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce cienką, przeźroczystą folią polipropylenową, która ulega stopieniu w wyniku ogrzania płomieniem palnika gazowego podczas układania papy. Górna powierzchnia papy jest zabezpieczona przed sklejeniem drobnoziarnistą posypką mineralną.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Papa przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na betonowych obiektach mostowych: drogowych i kolejowych, przede wszystkim na płytach pomostów, po których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych. Izolację z papy Villas Most można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.Izolacje z papy układa się po zagruntowaniu podłoża asfaltowym środkiem gruntującym VillaBit R lub środkami żywicznymi posiadającymi ważną Aprobatę Techniczną IBDiM.

Sposób układania: metodą zgrzewania.

Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2011-02-2721/1
Izolacje wodochronne, zgrzewalne, papowo-polimeroasfaltowe do pomostów.
Papa zgrzewalna Villas Most i środek gruntujący VillaBit R.
Instytut Badawczy Dróg I Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Informacje dla użytkownika:

Warunki układania:
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadów atmosferycznych. Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu.

Warunki stosowania:
Izolację z papy Villas Most należy układać po zagruntowaniu podłoża środkiem gruntującym VillaBit R lub żywicznym środkiem gruntującym posiadającym aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM. Podłoże betonowe przeznaczone do gruntowania środkiem gruntującym VillaBit R powinno być wykonane, co najmniej 14 dni przed zabiegiem gruntowania.

Przechowywanie:
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport:
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"