Villas W/64

Papa asfaltowa wierzchniego krycia

VILLAS W/64
Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia VILLAS W/64

OPIS WYROBU:
papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu oksydowanego z wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona drobnoziarnistą posypką mineralną.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA:
wykonanie wierzchniej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

SPOSÓB UKŁADANIA: za pomocą klejów asfaltowych

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:

WARUNKI UKŁADANIA:
papę należy układać w temperaturze nie niższej niż + 5 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

WARUNKI STOSOWANIA:
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy Villas W/64 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

PRZECHOWYWANIE:
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

TRANSPORT:
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"